Senkron Group üyesidir.
Güzel Sözler
Önceki Güzel Söz Sonraki Güzel Söz
inciser

Çalışma Gruplarımız


İnci Ser Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Mental Retardasyon

Mental Retardasyon

Zihinsel engellilik; sosyal, pratik ve uyumsal becerilerde görülen sınırlılıkların yanı sıra, genel zeka fonksiyonlarının normalin altında olması durumudur. Zihinsel engel, çocuğa uygulanan zeka testlerinde elde edilen zeka bölüm puanının belirlenen zeka bölüm puanından aşağıda olmasıyla ve çocuğun kendi yaşından beklenen ve içinde bulunduğu toplumun bireylerinden beklediği sosyal davranışları gösterememesiyle kendini gösterir. Bireye tanı 18 yaşından önce konmaktadır. Doğum öncesi (Annenin yaşı, sigara ve ilaç kullanımı vb.), doğum esnasında (Oksijensiz kalma, vakum ve forsepsin yanlış uygulanması vb) ve doğum sonrasında (Travmatik beyin hasarları, havale, menenjit, yetersiz çevresel uyaran vb.) pek çok sebebi olabilir.

DSM IV (2000)’de zihinsel engel IQ derecelerine göre şu şekilde sınıflandırılmıştır:

Düzey

Zeka Testi Puanı

Hafif Derecede Zihinsel Yetersizlik

50 – 55 ile yaklaşık 70 arası

Orta Derecede Zihinsel Yetersizlik

35 – 40 ile 50 – 55 arası

Ağır Derecede Zihinsel Yetersizlik

20 – 25 ile 35 – 40 arası

İleri Derecede Zihinsel Yetersizlik

20 – 25’in altında

 Çocukların eğitsel tanılanmasında ise 50 – 55 ile 70 – 75 arasında zeka puanına sahip olan çocuklar eğitilebilir, 25 – 35 ile 50 – 55 arasında zeka puanına sahip çocuklar öğretilebilir, 25 ve daha düşük zeka puanı olanlar da ağır ve çok ağır derecede zihinsel yetersizlik olarak sınıflandırılmıştır.

Zihinsel engelli çocukları yetersizliklerinin ağırlıklarına göre; hafif, orta, ağır ya da buna paralel olarak eğitilebilir, öğretilebilir, ağır ve çok ağır şeklinde sınıflandırılabileceği gibi zihin engelli çocukların gereksinim duydukları yardımın yoğunluk düzeylerine göre de sınıflandırabilir. Zihin engelli çocukların sınıflandırılması çocuğun eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi, bu gereksinimleri en iyi ve uygun şekilde karşılayacak şekilde eğitim programlarının hazırlanması ve çocuk için en uygun eğitim ortamının bulunması amacıyla yapılmaktadır.

Kabaca bakıldığında; hafif derecede zihinsel engelliler grubundaki çocukların okuma-yazma, matematik gibi temel akademik becerileri öğrenebilecekleri kabul edilmektedir. Orta derecede zihinsel engelliler grubuna giren çocukların ise; akademik becerilerde eğitimleri ilerleyemezse de, gündelik yaşamın gerektirdiği sosyal uyum, pratik iletişim ve özbakım becerileri (giyinme, yemek yeme, kişisel temizlik becerileri vb.) gibi becerileri öğrenmeleri beklenmektedir. Ağır ve çok ağır derecede zihinsel engelli çocuklar ise yaşamları boyunca sürekli bakım ve yardıma gereksinim duymaktadırlar

Bilişsel / Akademik Beceriler

Zihinsel engelli çocuklar da pek çok beceriyi diğer çocuklar gibi öğrenir. Ancak öğrenmeleri daha yavaş ve güç olmaktadır. Zihinsel engelin ağırlık derecesi arttıkça öğrenmeleri yavaşlamakta ve zorlaşmaktadır. Zihinsel yetersizliği olan bireylerde zayıf bellek, yavaş öğrenme, dikkat problemleri, öğrendiklerini genelleme güçlüğü, problem çözme becerisinde zayıflık gibi özellikler gözlenir. Dikkat süreleri kısa ve dağınıktır. Kısa süreli bellekteki bilgileri uzun süreli belleğe aktarmada çeşitli güçlükleri vardır. Bu da akademik başarılarını olumsuz etkiler. Ancak uygun eğitim programları, aktiviteler ve ödüllerle bireyin performansında ilerleme gözlenebilir. Ayrıca, daha önce yaşadıkları başarısızlık deneyimleri öğrenme motivasyonlarını ve özgüvenlerini olumsuz etkileyebilir. Aile ve çevre çocuğun içine düşebileceği bu durumun farkında olmalı ve uygun davranışlar geliştirmelidir.

Dil ve Konuşma Becerileri

Zihinsel engelli çocukların konuşma ve dil gelişimleri normal yaşıtlarınkine benzer aşamaları izlemektedir. Konuşmayı normal çocuklar gibi öğrenirler, ancak yetersizliğe bağlı olarak konuşmaları daha geç gelişmekte ve daha fazla konuşmada bozukluk göstermektedirler. Zihinsel yetersizlik arttıkça dil ve konuşma problemleri de artmaktadır.

Özbakım ve Günlük Yaşam Becerileri

Zihinsel yetersizliği olan çocuklar, kişisel temizlik, yemek yeme, giyinme, yiyecek hazırlama gibi becerileri yoğun bir destekle öğrenebilirler. Uygun yönergelerle, sürekli teşvik edilerek çocuklar gelişimsel düzeyleri ölçüsünde özbakım ve günlük yaşam becerilerini öğrenebilirler.

Fiziksel Gelişim Özellikleri

Zihinsel engelli çocuklar fiziksel görünüm açısından diğer bireylerden spesifik bir farklılık göstermezler. Ancak engelin derecesi arttıkça motor becerilerinde gecikmeler görülebilir. Özellikle ince motor fonksiyonlar zihinsel engelden etkilenebilmektedir.

Sosyal Gelişim Özellikleri

Zihinsel engelli çocukların pek çoğu arkadaşlık ilişkileri ve sosyal becerilerde sorun yaşamaktadırlar. Karşılarındaki bireyi anlamadaki güçlük, zayıf iletişim becerileri vb. özelikler çocuğun çevreden izole olmasına yol açabilir. Bu nedenle, mutlaka çocuğa sosyal becerilerin ve kişilerarası ilişkilerin; sosyal hayatın içinde doğru modellerle öğretilmesi gerekmektedir. Çocuk uygun modelleri izleyerek ve doğru bir rehberlik aracılığıyla yaşanabilecek sorunların üstesinden gelebilir.

Zihinsel engelli çocuklar; gelişimleri hangi düzeyde olursa olsun, normal çocuklardan farklıdırlar. Ancak bu çocukların gelişimsel ihtiyaçları normal gelişim gösteren çocuklarınkinden farklı değildir.

Her çocuk gibi zihinsel engelli çocukların da eğlenmeye, sevilmeye, başarmaya, kabul edilmeye ve toplumun bir üyesi gibi yaşamaya gereksinimleri vardır. Zihinsel engelli çocukların sosyal çevrede yaşamlarını sürdürmeleri, düzeyine uygun bir eğitim programı ve en önemlisi onu koşulsuz kabullenen ve seven bir aile ile mümkündür.

inciser